Archdiocesan Activities for the 55th World Day of Prayer for Vocations

9 April 2018

TO: ALL CLERGY, RELIGIOUS SUPERIORS (MEN AND WOMEN), CATECHISTS, CAMPUS MINISTERS, YOUTH MINISTERS, LAY ORGANIZATIONS AND LAY ASSOCIATIONS IN THE ARCHDIOCESE

RE: ARCHDIOCESAN ACTIVITIES FOR THE 55th WORLD DAY OF PRAYER FOR VOCATIONS


Dear Monsignori / Fathers / Brothers / Sisters:

Greetings of peace in the Risen Lord!

The 55th World Day of Prayer for Vocations will be on 22nd of April 2018 (Good Shepherd Sunday – Fourth Sunday of Easter).  This celebration is all the more significant during this Year of the Clergy and Consecrated Persons. 

As a local Church, it is a good time to gather and pray for vocations to the priesthood and the consecrated life as well as to invite and encourage young people to consider these particular ways of following and serving the Lord in the Church. 

To observe and celebrate this day may we request for your support and cooperation in the following initiatives. 

1. To invite and send participants especially young people to celebrate with me the Archdiocesan Mass for the 55th World Day of Prayer for Vocations on April 15, 2018 (3rd Sunday of Easter) at 10:00 a.m. at the Manila Cathedral, Intramuros, Manila

2. For brother-priests to kindly include in their homilies on 22 April 2018 (4th Sunday of Easter) a reflection on vocations to the priesthood and the consecrated life and to invite and encourage young people to consider these particular ways of life. It may also be an opportune occasion for our communities to hear from their pastors vocation stories and personal testimonies that could inspire people to respond to God’s call to different forms of service in the Church. 

3. To include petitions for priestly and religious vocations in the Prayers of the Faithful of all masses on 22 April 2018

4. To pray the attached Prayer for Vocations after the post-communion prayer on all masses on 22 April 2018

5. To organize Eucharistic Adoration - Holy Hour for Vocations on 20 April 2018 (Friday) in our parishes and ecclesial communities inviting to participate different sectors, ministries and organizations especially young people. The rite for the Holy Hour may be downloaded from facebook page: Manila Vocations

6. To kindly have a special collection in the parishes on 22 April 2018 for the support of vocation promotion ministry. The said collection is to be remitted to RCAM Treasury and Accounting Department (TAD), Arzobispado de Manila, Intramuros, Manila


Please also find enclosed the Message of the Holy Father for the 55th World Day of Prayer for Vocations, the Petitions for the Prayers of the Faithful and the Prayer for Vocations. 

Thank you very much for your support in promoting vocations. May the Lord always bless our beloved archdiocese with an abundance of vocations to the priesthood and the consecrated life.
Sincerely yours in Christ,

(signed)
+ LUIS ANTONIO G. CARDINAL TAGLE, D.D.
Archbishop of Manila+ PRAYER FOR VOCATIONS
55th World Day of Prayer for Vocations – Archdiocese of Manila
(To be prayed after the post-communion prayer in all masses of 22 April 2018)

Almighty and eternal God, Father of our Lord Jesus Christ,
in your unfailing love you always provide
ministers for your Church.

Touch the hearts of our young people 
that they may hear the voice of Christ inviting them 
to be his friends and disciples. 

Call numerous men and women 
to serve the Church in the archdiocese of Manila 
as priests, missionaries, religious men and women.

Inspire in them a joyful and generous response to your invitation.
Grant them courage and vision to serve your people 
with the love of the Good Shepherd.

May their lives and service 
call all your holy people to respond
to the presence of your Spirit among us that, 
faithful to the Gospel and hope of Jesus the Christ, 
we may: announce glad tidings to the poor
proclaim liberty to captives,
set prisoners free and renew the face of the earth. 

Enkindle in each and everyone of us the fire of the Holy Spirit
so that we may share to others the joy of the Gospel. Amen.
Holy Mary, mother of the Good Shepherd, pray for us


+ PANALANGIN PARA SA MGA BOKASYON
Ika-55 na Pandaigdigang Araw ng Panalangin para sa mga Bokasyon 
Arkidiyosesis ng Maynila
(To be prayed after the post-communion prayer in all masses of 22 April 2018)


Makapangyarihang Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo,
sa iyong maasahang pagmamahal
patuloy kang nagsusugo
nang maraming mga maglilingkod sa iyong sambayanan.

Hipuin mo ang puso ng mga kabataan 
upang lagi nilang marining ang paanyaya ni Kristo
na sumunod sa kanya bilang mga kaibigan at alagad niya.

Tumawag ka nang maraming mga maglilingkod
sa iyong sambayanan sa Arkidiyosesis ng Maynila
bilang mga pari, misyonero, relihiyoso at relihiyosa.


Tulungan mo silang tumugon nang buong-buo sa tawag ng paglilingkod. 
Bigyan mo sila nang lakas ng loob na paglingkuran ang iyong sambayanan
sa diwa nang pagmamalasakit ng Mabuting Pastol.

Nawa ang kanilang buhay at paglilingkod ay magpaalaala 
sa iyong buong sambayanang banal na tumugon din 
sa paanyaya ng Espiritu Santong nananahan sa amin.

Upang sa katapatan sa Ebanghelyo ni Kristo kaming lahat ay
makapaghatid nang magandang balita sa mga dukha,
makapagpahayag na ang mga bihag at bilanggo ay lalaya,
at maging daan sa ipagpapanibago ng sanlibutan. 

Pag-alabin mo sa aming puso ang ningas ng Espiritu Santo
upang lahat kami ay maging tagapagdala nang Mabuting Balita. Amen.

Santa Maria, ina ng Mabuting Pastol, ipanalangin mo kami!

 

 

(To be included in the petitions of the Prayers of the Faithful in all masses of 22 April 2018)

That by their generosity and spirit of service our Christian families may provide the favorable climate in which the seeds of vocation may bud and grow, let us pray: 

(R) That our young people may encounter Christ as the meaning and inspiration of their lives; that they may be willing to become to others his heart that loves, his hands that heal,his feet that accompany people on the road to God and to one another, let us pray: 

(R) That God may give our young people the gift of understanding to discern their service in the Church, the priesthood, diaconate, or consecrated life; and for the gift of courage to follow His call,let us pray: 


(To be included in the petitions of the Prayers of the Faithful in all masses of 22 April 2018)Upang ang mga Kristiyanong pamilya at tahanan,sa pamamgitan ng kanilang pagmamalasakit,ay  maging lugar kung saan ang mga binhi ng bokasyonay tutubo at lalago, manalangin tayo:

(R) Upang ang ating mga kabataan ay makatagpo si Kristo bilang inspirasyon at kahulugan ng kanilang buhaynang sila’y maging daluyan ng pag-ibig niya para sa lahat,manalangin tayo:

(R) Upang ang ating mga kabataan ay pagkalooban ng Espiritu Santo ng karunungan at lakas ng loobupang makita nila at makatugon sila 
sa iba’t ibang tawag ng paglilingkod sa simbahanlalo na sa paglilingkod bilang mga pari, mga relihiyoso’t relihiyosa, manalangin tayo: (R)


Message of His Holiness Pope Francis for the World Day of Prayer for Vocations

 

 

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer