Prayer for the Barangay Election


Circular 2018-16
4 May 2018

TO: ALL PARISH PRIESTS, RECTORS OF SHRINES, AND CHAPLAIN OF CHAPLAINCIES, AND SUPERIORS OF RELIGIOUS COMMUNITIES IN THE ARCHDIOCESE OF MANILA
RE: PRAYER FOR THE BARANGAY ELECTION

Dear Brothers and Sisters,

Greetings of peace in the Risen Lord!

Upon the proposal of the Catholic Bishops’ Conference of the Philippines, our Archbishop, Cardinal Luis Antonio G. Tagle, encourages us to pray the attached Prayer for the Barangay Election after the Post Communion Prayer in all Masses from May 6 to May 13, 2018.

Thank you and God bless.


Sincerely yours in Christ,
(signed)
FR. REGINALD R. MALICDEM
Chancellor 


PRAYER FOR THE BARANGAY ELECTIONS

Lord God, we come to you as the Barangay Elections approaches.
In Christ, you have given us the model
of a servant who lays his life down for his sheep.

Give us the wisdom to elect women and men
who will work for truth, justice, and
the upliftment of human dignity.

We ask you to enlighten our minds and hearts -
so that we may search for Shepherds after your Son’s heart
to watch over our barangays.

Teach us Christ’s way of looking at people -
so that we will be able to give a voice
to the poor, the powerless, the abandoned, and the oppressed.

And finally, grant us the gift of discernment -
so that we may wisely exercise the gift of suffrage
as an expression of our desire for peace
and love for neighbor.

We ask this through Christ our Lord.

Amen.

Mary, Queen of Peace, pray for us.
Saints Lorenzo Ruiz and Pedro Calungsod, pray for us.
Saint Michael and all Holy Angels, watch over us.


PANALANGIN PARA SA HALALANG PANG-BARANGAY

Panginoong Diyos,
dumudulog kami sa iyo habang papalapit
ang Halalang Pang-Barangay.

Kay Kristo, binigyan mo kami ng huwaran
ng isang lingkod na handang ialay ang kanyang buhay
para sa kanyang kawan.

Pagkalooban mo kami ng dunong
na makapaghalal ng mga babae at lalaking
magtataguyod ng katotohanan, katarungan,
at pagtataas ng dignidad ng mga tao.

Hinihiling naming liwanagan mo ang aming mga isip at puso -
upang makahanap kami ng mga Pastol na hinubog sa puso ng iyong Anak
na mangangalaga sa aming mga Barangay.

Ituro mo sa amin ang pamamaraan ng pagtingin ni Kristo sa mga tao –
upang mabigyan namin ng tinig
ang mga mahihirap, mahihina, inabanduna, at mga inaapi.

At sa huli, pagkalooban mo kami ng biyaya ng pagwawari –
upang matalino naming magamit ang biyaya ng paghahalal,
bilang pamamaraan ng pagpapahayag
ng aming pagnanais para sa kapayapaan,
at ng aming pag-ibig para sa aming kapwa.

Hinihiling namin ang lahat ng ito
sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.

Amen.

Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami.
San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami.
San Miguel at lahat ng mga Banal na Anghel, bantayan ninyo kami. 

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer