Tuesday, 03 December 2019 02:39

Panalangin para sa mga apektado ng Bagyong Tisoy
Mapagmahal na Ama, kinikilala at sinasamba Ka namin. Batid Mo ang pangamba ng maraming Pilipino dahil sa pagpasok ng bagyong Tisoy sa aming bansa. Pahupain nawa ng Inyong mapagpalang kamay ang hangin at ulan. Ilayo po ninyo sa panganib at sakuna ang mga pamilya, lalo na ang mga dukha. Himukin mo kaming magdamayan. Patuloy nawa naming alagaan ang kalikasan at bawa't kapwa-tao. Dinadalangin namin ito sa ngalan ni Jesukristong Anak Mo, kasama ng Espiritu Santo, iisang Dios na Maylikha, Amen.Luis Antonio G. Cardinal Tagle
Archbishop of Manila

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer